ரெயில்வேயில் தொழிற்சங்க அங்கீகார ரகசிய வாக்கெடுப்பு தேர்தல் 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நடத்துவதென ரெயில்வே வாரியம் முடிவெடுத்துள்ளது. அனைத்து ஜோனல் ரெயில்வேக்களும் இது குறித்து தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுக்க வேண்டுமென ரெயில்வே வாரியம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது!
 
Quick Touch


Latest News
Slide Show

:: Site Map
|- Home
-- About Us
-- Organisation
-- News
| |- Press Releases
| -- In Press
-- Gallery
| -- Photo Gallery
| | -- 32nd Zonal Manadu
| -- Video Gallery
-- Thozhilarasu
 -- Thozhilarasu
  `- 2018
-- 
-- 
-- 
  -- 2015
  -- 2014
  | |- January
  | |- February
  | |- March
  | |- April
  | |- May
  | |- June
  | |- July
  | |- August
  | |- September
  | |- October
  | |- November
  | `- December
  -- 2013
   |- January
   |- February
   |- March
   |- April
   |- May
   |- June
   |- July
   |- August
   |- September
   |- October
   |- November
   `- December
|- Site Map
Developed by ArcherWebsol Copyright © 2007-17 | DREU * CITU | All Rights Reserved
 
Go Top